آب بندی و ترمیم سازه های بتنی

آب بندی و ترمیم سازه های بتنی – مخازن و تونل های انتقال 

 

   امروزه بتن با گـذشت سالها از پیدایش آن ، هنوز به عنوان یکی از کــــــاربردی ترین و مـهمترین مـــواد در صنایع مطرح می باشد. بتن علیرغم اســـــتحکام ذاتی ، به دلـــیل معایبی چـــون ضـعفدر آب بندی ، مـــقاومت شــیمیایی پایین ، مــقاومت کم در برابرضـــــربه ، تــخلخل ذاتـی ، انـــعطاف پذیری محدود ، مــــــقاومت ســـایشی ضــــعیف و ... نیازمند محافظت و تـــقویت می باشد.بـرای این کار ، از مـــواد  مـختلف  پایه ســـــــیمانی  و  پـــلیمری می توان  اســــتفاده کرد  که  بـــــسته  به نــــــوع   و   شـــرایط ســــازه ی مورد نظر و همچنین میزان ســـــــازگاری متریال  مورداســــتفاده با ســـازه ، شــــرایط بـــهره برداری ، شـــرایط جوی  ومحیطی ، قابل انتخاب می باشد.      

 

   موارد استفاده از ملات های ترمیمی و آب بند کننده ها عبارتند از :

 

   -  تـــرک های حـــــاصل از جـــمع شدگی ( Shrinkage )

   -  پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تـــزریق

   -  اســـتخرها و مخازن ، چاله آسانسور ، ولوپیت ، منهول و ...

   -  سازه های زیر زمینی از جهت داخل یا خارج

   -  درز های اجرایی در ســــازه ها

   -  کلیه سازه های بتنی در صنایع مختلف که ورود نم و

      رطوبت باعث ایجاد خوردگی و فرسودگی آنها می شود.