گونه های بادوام گیاهی روف گاردن

گونه های بادوام گیاهی روف گاردن

اکثر گونه های گیاهی بام سبزگسترده، از نوع علفیهای چند ساله (یعنی گیاهان غیر چوبی) و علفهای منـاطق خـشک هـستند.
بسیاری از این گیاهان، آبدار هستند. گونه های آبدار، برای استفاده در بام سبز، به دلیـل تحمـل بـسیار نـسبت بـه خـشکسـالی، و ذخیره آب موجود در بافتها مطلوب هستند. گیاهان آبدار مورد استفاده در بام سبز، سدومها هستند. سدومها همه جا در بـامهـای سبز گسترده، به دلیل سازگاری مطلوب با محیط بام، میتوانند رشد کنند. بامهای با پوشش سدوم، تحت تـنش کـم آبـی، از سـبز پـرطراوت به ارغوانی کـدر تبدیل میشوند. سدومهای بام سبز، گیاهان با شاخ و بـرگ همیـشه سـبز هـستند کـه گـلدهـی آنهـا در اردیبهشت و خرداد ماه است. با وجود این، کشت سدوم، به تنهایی میتواند در اکثر اوقات سال، منظرهای تیره داشته باشد.  • علفیها در کشتهای ترکیبی
در لایه های با عمق 6 تا 10 سانتیمتر، گونه هایی گسترش یافته اند که شامل، فستوکا مثل: ovina.F و cinerea. F است. یکی از جذابترین علفهای کوتاه تزیینی ciliata Melica است که با گل آذین سفید رنگ، در میان تودهی شاخ و برگ، به طرز زیبایی، در نور خورشید میدرخشد. پراکندگی این علف در میان گیاهان گلدار با رشد کم، تاثیر طبیعی شگرفی ایجاد میکند.
علفیها در لایهای با عمق 10 تا 20 سانتیمتر، شامل تعدادی از علفهای بسیار جذاب هستند. از نمونه های ارزنده آن، میتوان به علف media Briza اشاره کرد. در این عمق خاک، گونه مکزیکی tenuissima Spita ،فقط بـه نیمـی از ارتفـاع نرمـال خـود میرسد، ولی در یک بام قابل دید، تودهی کشت مناسبی ایجاد میکند که که در نور خورشید میدرخشد.
amethystine Festuc ،همانطور که از نامش بر می آید، گل آذین ارغوانی زیبـایی دارد. sempervirens Helictotrichon ،دارای برگهای خاکستری، یکی از جذابترین علفهایی است که در طول سال، گل دارد.
  • گیاهان چند ساله علفی برای لایه با عمق 6 تا 10 سانتیمتر
این گیاهان، به طور عمده، دارای رشد کم و به شکل پراکنده هستند که در هم آمیخت و پـرده هـای زیبـایی از انـواع رنـگهـا و بافتها را بهوجـود مـی آورنـد. ایـن گیاهـان، شـامل گونه های: میخـک Dianthus ، آویـشن Thymus ، آلیـسوم Alyssum، گــل اســتکانی Campanula و علــف نقــره ای Potentilla و گیــاه گــچدوســت repens Gypsophila ، گونه های سوســن Sisyrinchium ، خرگوشک Phoeniceum Verbascum و واریته دیگر خرگوشک chaini.V هستند.

نمونه از گل میخک 


  • گیاهان چند ساله علفی برای عمق لایه 10 تا 20 سانتیمتری
این نوع گیاهان، به طور ذاتی نسبت به بروز خسارت یا تنشهای موضعی، آسیب پذیری کمتری دارند. همچنین، با پوشش خـوب، میزان رقابت علفهای هرز را کاهش میدهند. از جمله آنها، میتوان به شقایقهای بـسیار زیبـا کـه در بهـار گـلدهـی دارنـد و واریته های گل سلوی nemorosa Salvia اشاره کرد.

نظرات 0


ارسال نظر:

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.